کارت های بانکی

شماره کارت های مربوط به خرید از طب آسیا

شماره کارت : 6221061227447846

شماره کارت سپه مربوط به پرداخت های طب آُسیا

شماره کارت : 6393701017887535